Pushkar, India

Pushkar, sulle rive del lago sacro Pushkar Sarovar

Ajmer, Rajasthan